Zalktis

Grāmatvedības datorprogrammai ‘Zalktis’ ir ērts pielietojums. Visas funkcionālās īpašības izmantojamas gan mazo uzņēmumu, gan sabiedrisko organizāciju grāmatvedības uzskaites kārtošanai. Arī to var izmantot pašnodarbinātās personas.

Zalktis tiek izstrādāts, vadoties pēc LR likuma “Par grāmatvedību”. Grāmatojumi var tikt ievadīti ar vienkāršu kontējumu, gan arī ar saliktiem kontējumiem. Grāmatvedības forma pielīdzināta manuālai žurnāla – virsgrāmata formai.

Zalkti var uzinstalēt uz Windows sistēmas.

Zalktis rokasgrāmata pieejama te reālsaitē, klikšķināt:  Zalktis rokasgrāmata

Zalktī var veikt grāmatojumus un gūt izdruku sekojošās formās:
–      Parasts grāmatojums
–      Maksājuma uzdevums
–      Ienākošs bankas dokuments
–      Izejošais bankas dokuments
–      Kases ieņēmumu orderis
–      Kases izdevumu orderis
–      Ienākošais rēķins
–      Izejošais rēķins
–      Ienākošā preču pavadzīme-rēķins
–      Izejošā preču pavadzīme-rēķins
–      Preču saņemšanas akts
–      Preču norakstīšanas akts
–      Iekšējā pārvietošanas pavadzīme
–      Ražošanas akts
–      Valūtu kursa starpības pēc ievadītā valūtas kursa automātiskais grāmatojums (tikai kases un bankas norēķinu kontos)
–      Algu aprēķini ar visām izdrukām
–      Kontu atlikuma grāmatojums (vienreiz aizpilda)
Visus šos grāmatojumus var izdrukāt atbilstošās veidlapu formās.

Zalktis nodrošina sekojošās atskaites jebkurā laika intervālā apskatei un izdrukai:
–      Hronoloģiskais žurnāls
–      Konta apgrozījums
–      Virsgrāmata un izvērstā virsgrāmata
–      Klienta apgrozījumi jebkurā kontā
–      Klientu apgrozījumi jebkurā kontā
–      Peļņas vai zaudējumu aprēķins
–      Kontu plāns
–      Norēķinu konta pārskats
–      Kases pārskats
–      Kases orderu reģistrācijas žurnāls
–      Preču un pakalpojumu saraksts
–      Noliktavas preču kopapgrozījums
–      Noliktavas preču apgrozījums
–      Preču apgrozījumu pārskats noliktavas un realizācijas summās
–      Algu aprēķinu un izmaksu saraksts, mazais saraksts, algu lapiņas
–      Īsais algu saraksts iesniegšanai bankā.
Arī nodrošina nodokļu pārskatu izdrukāšanu:
– Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija
– Pārskats par priekšnodokļa summām, kas iekļautas PVN deklarācijā
– Paziņojuma 2 formas par izmaksām fiziskām personām
– Ziņas par darba ņēmējiem
– Ziņojums par VSAOI no darba ņēmēju darba ienākumiem un IIN pārskata mēnesī
– Personas konta kartīte
– Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksu kartīte
– IIN maksātājiem PVN žurnāls
– Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu reģistrācijas žurnāls u.c.

Krivulis

Krivulis pašnodarbinātām personām un visiem individuāliem uzņēmējiem, kuriem grāmatvedības uzskaite ir jākārto vienkāršā uzskaites sistēmā

Krivuli var uzinstalēt uz Windows sistēmas.

Krivulis rokasgrāmata pieejama te reālsaitē, klikšķināt: Krivulis rokasgrāmata